Đá 5mm x 20mm

Đá 05mm x 20mm dùng để ép dầm, đổ trụ những công trình lớn đồi hỏi chất lượng cao.

Đá 5mm x 20mm

Đá 05mm x 20mm dùng để ép dầm, đổ trụ những công trình lớn đồi hỏi chất lượng cao.

TOP