Đá bụi

Đá bụi dừng để kết hợp với đá 10mmx20mm và đá 05mmx10mm để trộn nhựa. Ngoài ra, dùng để làm gạch men…

Đá bụi

Đá bụi dừng để kết hợp với đá 10mmx20mm và đá 05mmx10mm để trộn nhựa. Ngoài ra, dùng để làm gạch men…

TOP