Đá cấp phối

Đá cấp phối Dmax 37,5 mm dùng để lu lớp dưới sàn nhà xưởng và đường quốc lộ. Cấp phối Dmax 25mm dùng lu lớp trên .

Đá cấp phối

Đá cấp phối Dmax 37,5 mm dùng để lu lớp dưới sàn nhà xưởng và đường quốc lộ. Cấp phối Dmax 25mm dùng lu lớp trên .

TOP